AİROSPOT WİFİ HOTSPOT ERİŞİM, KULLANIM ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, Airospot kablosuz internet erişim hizmetinden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları, kullanım koşullarını ve yasal düzenlemeleri içermektedir. Airospot hotspot hizmetini kullanmak için, işbu sözleşmeyi okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi kabul ve beyan etmiş oluyorsunuz.

1.       TARAFLAR:

İşbu sözleşme  Meşrutiyet Mah. Hacı Mansur Sok. No:56B Şişli / İstanbul, adresinde yerleşik, Turklink Telekom İletişim Bilgisayar Yazılım Dış Ticaret Ltd. Şti (bundan böyle “Airospot” olarak anılacaktır) ile Airospot’un sağladığı hizmetten yararlanan “Kullanıcı” (işbu sözleşmeyi onayladığınız ve Airospot hizmetlerinden yararlanmaya başladığınız an itibarı ile “Kullanıcı” SİZ oluyorsunuz.

2.       KULLANIM

Kullanıcı, Airospot müşterileri tarafından sunulmakta olan ücretsiz wireless/kablosuz internet hizmeti vasıtası ile Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve düzenlemeleri ile uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir işlemi gerçekleştirmeyeceğini, sistem ya da ağ üzerindeki data/bilgi ve/veya trafiğin izlenmesi, saklanması, transferi ve dağıtımı işlemlerini gerçekleştirmeyeceğini, yasaklanmış olan hiçbir siyasi oluşum için propaganda faaliyetinde bulunmayacağını, ağ güvenliğini tehdit edecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını, başarılı olsun veya olmasın karşı tarafın izni olmadan bir başka bilgisayara, ağa veya kullanıcının bilgilerine/verilerine ulaşmaya çalışmayacağını, bu bilgileri izlemeyeceğini, araştırmayacağını aksi halde yapmış olduğu tüm işlemlere ait yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu, yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun, üçüncü kişilerin haklarına saygılı şekilde kullanacağını kabul eder. Kullanıcı ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın görev ve yetkileri kapsamında yapılacak tüm iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve bunların kayda alınması işlemleri hakkındaki tüm sorumluluk ile bu konu hakkındaki 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili Kanunlar ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun kullanım konusundaki sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ayrıca 5651 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmış olan 26687 Sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğe göre, Toplu Kullanım Sağlayıcısının kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ile saatini ve bu IP adreslerinin kullanılan cihazların MAC adresinin ve Cep Telefonu Numarasının elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmesine peşinen muvafakat ettiğinizi beyan eder.

Kullanıcı, hizmeti hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu Sözleşme’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, Sözleşme ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez  veya onu teşvik edemez. Airospot, Kullanıcı tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Bu durumda Airospot’un diğer tüm hukuki hakları saklıdır. Kullanıcı, Airospot ya da müşterileri olan markalar tarafından tarafından belirlenen sistem ayarlamalarının ve sınırlandırmalarının geçerli olacağını kabul eder. Kullanıcı'nın kendisinden ve sorumluluğundaki cihazlardan kaynaklanan problemler ve sair sorunlar Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup Airospot ya da müşterisi olan markaya hiçbir kusur ve sorumluluk yüklenemez. Kullanıcı, hizmetten faydalanabilmesi için gerekli olan, internet bağlantısı yapmaya müsait bir bilgisayarı ve uygun mobil cihazı temin etmekle yükümlüdür. Hizmetten yararlanıldığı sırasında, Kullanıcıya ait cihazlara herhangi bir zararın meydana gelmemesi için güvenlik duvarı ve virüs koruyucu gibi gerekli güvenlik önlemlerini sağlamak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Airospot tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı için Kullanıcı'ya tahsis edilen her türlü kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden ve kullanımından Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması, kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için derhal Airospot’a bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Şifresinin yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcı'ya aittir.

Airospot, Kullanıcı trafik bilgilerini veya Hizmetin kullanımı öncesinde ve kullanımı sırasında Kullanıcı’nın izni ve bilgisi dahilinde elde ettiği ve ilgili yasalar kapsamında saklamakla yükümlü olduğu, Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi imzalamakla hizmetin kullanımından önce veya kullanımı sırasında Airospot’nın kendisinden elde ettiği, internet kullanımından kaynaklanan trafik bilgileri hariç olmak üzere her türlü bilgiyi işleyebileceğini ve Airospot müşterisi olan marka ile paylaşabileceğini kabul etmektedir. Airospot bu bilgileri bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

3.       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

Bu beyan Airospot'un Kullanım Şartlarının bir parçasıdır. Bu Hizmeti kullanarak işbu sözleşmede tanımlandığı üzere size ait kişisel bilgileri toplamamız, saklamamız, kullanmamız ve yasalar uyarınca gerekli görülmesi veya yargı kararları doğrultusunda yetkili makamlarla paylaşılmasına izin vermektesiniz.

 

Airospot, Yürürlükteki kanunun gerekliliklerine tabi olarak Hizmet sunduğumuz her yerde tutarlı bir gizlilik uygulaması sunmaya çaba göstermektedir.

 

Kişisel Veri, Kişisel Bilgi ve Yığma Bilgileri işlerken yürürlükteki veri koruma ve telekomünikasyon mevzuatına uymaktayız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu olarak hizmet vermekteyiz.

Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğu kişisel verilerin işleneceğini kabul eder. Kullanıcı’nın kişisel verileri; sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, elektronik haberleşme mevzuatı ve kişisel verilerin korunması mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Kişisel veriler, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece ve
Airospot’un uymakla yükümlü olduğu mevzuat ve dava zamanaşımı süreleri esas alınarak saklanacaktır.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak işbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

 

4.     ÇEREZLER

Bazı durumlarda "çerez" gönderilmektedir. Çerez web sunucusundan İnternet tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızda saklanan küçük bir dosyadır. Bu Airospot’u bir kere daha ziyaret ettiğinizde sizin tanınmanıza imkân vermektedir. Çerezler, sizin tanınmanıza yardımcı olunması, Hizmete giriş yapma durumunuzu devam ettirmeniz ve Hizmete erişim süresini takip etmeniz için kullanılmaktadır. Çerezler ve diğer teknik prosedürler belli başlı süreç, hizmet ve işlemlere imkân vermek için kullanılmaktadır (örneğin İnternette elektronik bir alışveriş merkezinde sanal bir alışveriş sepeti kullanıyorsanız). Tarayıcınızın ayarları, bir çerez kaydedilmeden önce bir uyarının ekrana gelmesini sağlamak ya da çerezlerin yerleştirilmelerini önlemek için değiştirilebilir. Kişisel çerezlerin avantajlarını kabul etme ya da reddetme konusunda özgürsünüz. Ancak, kişisel çerezleri reddedersiniz bazı hizmetler kullanılamaz.

 

5.     DEĞİŞİKLİKLER

Airospot, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, hizmet ile ilgili web sayfasında veya karşılama sayfasında ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; Kullanıcı, bu Sözleşme’deki değişiklikleri, değişiklikler Airospot’un hizmet ile ilgili web veya sayfasında yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu Sözleşme’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalmaya ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.     ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.

Airospot, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

İşbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu Sözleşme kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Taraflar arasındaki ihtilaflarda Airospot’un kayıtları esas alınacaktır. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda Airospot’un  ticari defter ve kayıtlarının,   bilgisayar kayıtlarının, e-maillerin, mikrofilm, ses kayıtlarının, fatura bilgilerinin ve her türlü belgenin geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin HUMK’nun 287nci maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul etmiştir.

7.     SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESİH

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda ilgili menüye tıklayarak kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu Sözleşme ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu Sözleşme Taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Kullanıcı işbu Sözleşme’yi onayladığı tarihten itibaren, Sözleşme’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Airospot’un ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

8.     İLETİŞİM

Gizlilik Politikası konusunda bizimle irtibata geçmek isterseniz bilgi@airospot.net mail adresinden ulaşabilirsiniz.